2144ajustado

Àrea d’arquitectura y urbanisme

La nostra intervenció pot ser completa o puntual en l’elaboració d’Anàlisi de viabilitat, Avantprojectes, Projectes bàsics i executius, Adreça d’obra i coordinació tècnica, i I+D del disseny immobiliari, incorporant en cadascun d’aquests processos, el degut assessorament jurídic, urbanístic, arquitectònic i econòmic, amb un enfocament clar a resoldre les diferents necessitats creades. Projectes d’Arquitectura: la nostra intervenció pot ser completa o puntual en l’elaboració d’Anàlisi Previs, Avantprojectes, Projectes bàsics i executius, Direcció d’obra i coordinació tècnica, i I + D del disseny immobiliari, incorporant en cada un d’aquests processos, el degut assessorament jurídic, urbanístic, arquitectònic i econòmic, amb un enfocament clar a resoldre les diferents necessitats creades. Habitatge Plurifamiliar Habitatge Unifamiliar Projectes de Reformes i Ampliacions Planejament Urbanístic: la nostra intervenció pot ser completa o puntual en l’elaboració de plans generals, plans parcials, plans de millora urbana o reforma i Regeneració, Reparcel·lacions i Expropiacions, incorporant en cada un d’aquests processos, el degut assessorament jurídic, mediambiental i econòmic, amb un enfocament clar a resoldre les diferents necessitats creades, en un intel·ligent equilibri entre els legítims interessos col·lectius i els legítims interessos privats. Projectes Urbanístics Reparcelaciones Expropiaciones